You Are Here: Home » ۱۳۹۴ » سرطان

پنجاه و یکهزار (۵۱۰۰۰)افغانی تحفه ی هموطنان:

بی بی حاجی جان از آسترالیا؛ خانم شکوفه یعقوبی ازلندن ؛ خانم لیلا حسین زاده از ناروی وآقای محمد هاشمی از ملبورن ، ازراه بسیار دوراما با قلب بسیار نزدیک به وطن و مردم! بخش اول 7 سرطان 1394 11 رمضان 1436 28 جون 2015 skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 bashardost2014@gmail.com bashardost2014@gmail.com www.twitter.com/bashardost2015 facebook.com/ramazan bashardost www.facebook.com/bashardostfoundation ...

Read more

هشتاد و یک هزار و پنجصد و بیست افغانی (۸۱۵۲۰ افغانی) تحفه یک هم وطن از استرالیا برای هموطنان محروم و فقیر .

21 جوزا و 2 سرطان 1394 م 11 و 23 جون 2015 بخش اول www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

هشتاد و یک هزار و پنجصد و بیست افغانی (۸۱۵۲۰ افغانی) تحفه یک هم وطن از استرالیا برای هموطنان محروم و فقیر .

21 جوزا و 2 سرطان 1394 م 11 و 23 جون 2015 بخش دوم www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

یک خرما و خروارها ثواب!

31 جوزا 1394 - 4 رمضان 1436 21 می 2015 www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

ره نیکمردان آزاده گیر چو ایستاده ای دست افتاده گیر

ره نیكمردان آزاده گیر چو ایستاده ای دست افتاده گیر بخصوص درماه مبارک رمضان 5 جوزا 1304 26 می 2015 www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

ملت در چه حال است دولت درچه خیال است طرح قانون معاشات مقامات عالی دولتی در ولسی جرگه: چوروچپاول رسمی بیت المال ملت گرسنه!!! 26 جوزا 1394 16 می 2015 www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

داکتر رمضان بشردوست Dr.Ramazan Bashardos:تحفه برگ سبز برای خواهر ما، محصله پولیتخنیک- ۲۸جوزا۱۳۹۴ ۱۸ می ۲۰۱۵

تحفه برگ سبز برای خواهر ما، محصله پولیتخنیک کمترین سرمایه گذاری برای بزرگترین نتیجه! بلی، ممکن است 28 ثور 1394 18 می 2015 www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

داکتررمضان بشردوست Dr. Ramazan Bashardost: کمک به بیوه ها ۵جوزا۱۳۹۴- ۲۶می ۲۰۱۵

ذره مرهم بالای زخم بیوه هااز طرف اعضای انجمن زنان افغان از سویدن 5 جوزا 1394 26 می 2015 www.facebook.com/bashardostfoundation facebook.com/ramazan bashardost www.twitter.com/bashardost2015 www.bashardost.com bashardost2014@gmail.com skype:dr.bashardost Phone:+93799335316 ...

Read more

تمام حقوق محفوظ و متعلق به بنیاد بشردوستان می باشد

Scroll to top